Terry Ann White

Terry White
Perdue Brandon Fielder Collins & Mott

P. O. Box 9132
Amarillo, Texas 79105

(806) 359-3188
twhite@pbfcm.com

Practice Area: Ad Valorem