Terry Ann White

Terry White

3517 Kensington Place
Amarillo, Texas 79121

(806) 679-6880
terryannwhite3517@gmail.com